2012-02-22

Köldmedieförordningen – Vad gäller?

Samtliga personer som arbetar med vissa fluorerade växthusgaser ska vara certifierade av INCERT för arbeten enligt de nya certifieringskategorierna I, II, III eller IV. För certifieringskategori V gäller särskilda regler (se nedan). Som certifikat gäller sedan den 4 juli 2011 endast ”skarpt” personcertifikat. Nedanstående tabell visar vilka arbeten som får utföras av personal med certifikat i respektive kategori. Forskning, utveckling och utbildning är inte att tolka som installation, underhåll och service i förordningens mening och certifikatsplikten gäller således inte ingrepp som görs i forsknings-, utvecklings- eller utbildningssyfte. Universitet och andra lärosäten behöver inte heller inneha företagscertifikat.

Kategorier

Kategori I: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd. Motsvarar tidigare klass 3.1 och 3.2.

Kategori II: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system) samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd (om inget ingrepp görs i köldmediesystemet). Motsvarar tidigare klass 2.2.

Kategori III: Omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system). Motsvarar tidigare klass 2.1.

Kategori IV: Läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd. Motsvarar tidigare klass 1.

Kategori V: Installation, underhåll och service, omhändertagande av köldmedium samt läckagekontroll vad gäller mobil luftkonditioneringsutrustning om utrustningen innehåller mindre än 3 kg köldmedium. Se vidare specialinformation längre ner om kategori V.
Motsvarar tidigare klass 2.3.

Krav på företagscertifiering

Kravet på ackreditering av SWEDAC för berörda företag avseende kylarbeten avskaffades den 1 januari 2010. Istället krävs företagscertifiering för arbeten hänförliga till Kategori I och II. Notera att trycksättning med gas kräver även i fortsättningen ackreditering och behandlas inte i detta sammanhang.

Arbeten som endast görs på egna anläggningar, t ex att om installation, underhåll och service och av egen anställd personal (in-house) så behöver företaget inte inneha företagscertifikat för detta. Däremot måste den personal som gör ingreppen inneha personliga certifikat i rätt kategori.

Företagscertifikat utfärdas av INCERT och har en giltighetstid på fem år. Formulär för ansökan finns på INCERT:s hemsida under ”Blanketter”. Avgiften för utfärdande av ett företagscertifikat är f n 5 000 kronor + moms för en giltighet i fem år.

Viktiga definitioner

Installation innebär att man på plats sätter ihop ett köldmediesystem oavsett om det krävs påfyllning av köldmedium i efterhand eller inte. Underhåll och service innebär reparation av läckor och alla åtgärder som innebär ingrepp i köldmediesystemet (med undantag för avtappning).

Med motorfordon i Kategori V avsågs tidigare den definition som gäller i EU-förordningen 307/2008 och dess hänvisning till EU-direktivet 2006/40/EG, vilket är fordon i kategorierna M1 och N1 (personbilar och lätta lastbilar). Regeringen beslutade under 2010 att ändra den svenska köldmedieförordningen så att luftkonditionering i alla mobila anläggningar räknas in i kategori V och för utbildningsintygen, så länge som köldmediefyllningen understiger 3 kg.

Personer som vill certifiera sig inom Köldmedieförordningens område

För att förvärva personcertifikat för kylarbeten som regleras av köldmedieförordningen krävs godkänt skriftligt och praktiskt prov. Det tidigare kravet på yrkeserfarenhet har slopats. Efter godkända prov skickas meddelande om detta ut från INCERT tillsammans med ansökningshandlingar för utfärdande av certifikat. Avgiften för utfärdande av certifikat vid ny- och omcertifiering är f n 4 100 kr + moms för fem år.

För examination och preparandkurser (dessa är frivilliga) se INCERT:s hemsida under ”Examinationscentra” (EC). Hos EC kan man genomgå preparandkurser och avlägga prov för certifiering.

Företag och personer som arbetar med mobil utrustning, t ex luftkonditionering i motorfordon

Kategori V, tidigare klass 2.3

Kravet på att företaget ska vara ackrediterat har tagits bort.

Inget krav på (eller möjlighet till) företagscertifiering finns. Den tidigare klassbeteckningen 2.3 har ändrats till Kategori V. Krav på certifiering i Kategori V för arbete med mobil utrustning med fyllning < 3 kg är ett specifikt nationellt krav för Sverige. Minst en certifierad person måste finnas på företaget (servicestället).

Övrig personal får utföra aktuella kylarbeten (underhåll och service som innebär ingrep) under överinseende av den certifierade personen om:

  • Arbetena utförs av person med erforderlig kännedom under ledning av certifierad person i arbetsledande ställning. Begreppet under ledning av har av föreskrivande myndighet tolkats som att den certifierade måste finnas på plats. Det innebär att den certifierade personen inte kan vara på semester eller tjänstledig, samtidigt som personer utan egna certifikat utför arbetena. För arbeten som sker i fält medför tolkningen att en certifierad person måste finnas med ute i fält.
  • Den certifierade personen ska vara anställd på samma produktionsställe som personen med erforderlig kännedom.
  • Den certifierade personen i arbetsledande ställning avgör vem som anses besitta erforderlig kännedom.

För att få tömma (återvinna) köldmedium ur en mobil utrustning krävs personcertifikat kategori V eller ett utbildningsintyg utfärdat av INCERT. För utfärdande av utbildningsintyg gäller att:

  • Personen genomgått en godkänd utbildning. Utbildningen ska uppfylla EU-krav och ha praktiska och teoretiska inslag samt godkännas av INCERT. Även äldre utbildningar kan godkännas. Personer som varit certifierade men inte längre är det kan godkännas. Godkända utbildare finns på INCERT:s hemsida under ”Examinationscentra”. Formulär för ansökan finns under ”Blanketter”.
  • Personen/företaget har ansökt om utbildningsintyg från INCERT. Avgiften för utfärdande av ett utbildningsintyg är f n 600 kr plus moms. Ansökningsblankett finns på INCERT:s hemsida.

Kravet på utbildningsintyg gäller från den 4 juli 2010.

Om köldmediefyllning i en mobil utrustning är på 3 kg eller mer gäller certifieringskategori I. Detta innebär att samtliga som utför arbete på dessa anläggningar ska inneha personcertifikat och att företaget ska ha företagscertifikat.

Provisoriska certifikat

Den 4 juli 2011 upphörde alla tidigare provisoriska certifikat att gälla och samtliga måste ha skarpa personcertifikat i respektive kategori och skarpa företagscertifikat för kategori I och kategori II.

Mer information

Sök information framöver på hemsidor; www.incert.se; www.kyltekniska.se; www.kvforetagen.se; www.naturvardsverket.se; www.swedac.se m fl.

Du kan också ställa frågor via e-post om certifiering av personer och företag inom kylområdet. E-post: info@incert.se.

Telefon, Peter Rohlin, 08-480 022 01

eller

Bo Westman, 08-480 022 04