FAQ

Svar på vanligt förekommande frågor.

Hur gör jag om jag vill överklaga?

 

INCERT har rutiner för att hantera klagomål. Processen beror på vad klagomålet avser:

 

Överklagande av likvärdighetsbedömning, examinationer, certifieringsbeslut och indragning av certifikat

Sökande som fått negativt besked beträffande likvärdighetsbedömning, examination, ansökan eller fått certifikatet indraget underrättas skriftligt om beslutet. Samtidigt informeras om möjligheten att överklaga beslutet enligt nedan:
  • Att överklagande skall ske skriftligen. Överklagandet skall innehålla information om vad överklagan avser och skäl till överklagandet
  • Rätt att ta del av beslutsunderlaget
  • Att överklagande skall ske inom två månader från det att klaganden fått kännedom om beslutet
  • Att beslut i överklagandeärendet tas av styrelsen
  • Vilka som ingår i styrelsen samt deras tillhörighet
Överklaganden utreds av respektive expertgrupp som anger skriftligt yttrande i ärendet till styrelsen för beslut. Jävig person får inte delta i beslut som rör yttrandet. Beslutet meddelas den klagande skriftligen.

Övriga klagomål

Andra klagomål än de som omnämns ovan utreds av VD som vid behov anlitar expertis inom berört område. Yttrande i ärendet överlämnas till styrelsen som beslutar. Jävig person får inte delta i beslutet. Den klagande informeras om rutinen för hantering av klagomål, t ex vilka som ingår i styrelsen. Styrelsens beslut i ärendet meddelas den klagande skriftligen.

Var hittar jag de krav som gäller för företagscertifikat?

I EU-förordningen 2015/2067 och i den svenska köldmedieförordningen SFS 2007:846 med tillägg. En sammanställning över kraven finns angivna på Incerts blankett Ansökan om företagscertifikat som kan laddas ned från vår hemsida under fliken Teknikområden.

Var hittar jag aktuella lagar och förordningar gällande f-gaser och ozonnedbrytande ämnen?

Var hittar jag EU’s miljöbestämmelser?

Hur många certifieringskategorier finns det?

5 st
  • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
  • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg
  • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg
  • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
  • Kategori V. För mobila A/C ˂3 kg

Ska årliga intyg skickas in?

Ja, cirka 2 månader innan sista årliga giltighetstid går ut.

Var hittar jag kraven som gäller för personcertifiering?

I EU-förordningen 2015/2067 finns det information om vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs.

Måste jag gå en kurs för att avlägga ett examineringsprov?

Nej, det finns inga sådana krav.

Varför kan jag inte registrera mig på Incert Online?

Troligen stämmer inte din e-post adress med den som är registrerad hos Incert.