Klagomålshantering vid INCERT

Klagomål som avser certifieringsprocessen, till exempel på examination, ansökan eller certifieringsbeslut, ska ske skriftligen inom två månader från det att klaganden fått kännedom om beslutet. Styrelsen beslutar i klagomålsärendet efter att ha inhämtat yttranden från den klagande, andra berörda och av INCERT:s expertgrupp.

Andra klagomål, till exempel klagomål på certifierad person, utreds av VD som vid behov anlitar expertis inom berört område. Även här bör klagomålet inkomma skriftligt. VD eller någon som VD utser, inhämtar yttranden från berörda parter varefter VD sammanställer ett yttrande som lämnas till styrelsen som beslutar.

Styrelsens beslut meddelas den klagande skriftligen. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Skriftliga klagomål skickas till

INCERT
Box 17537
118 91 Stockholm

eller mailas till info@incert.se

Ange tydligt vad klagomålet avser och skäl till klagomålet.