The air handling unit of a car

Nya lagkrav gällande AC-service i fordon

Från den 1 januari 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Vissa övergångsregler gällde fram till 2017-06-30. Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som införts. Förtydliganden kommer att fortlöpande publiceras.

Naturvårdsverket publicerar fortlöpande tolkningar och förtydliganden på deras hemsida och nedanstående länk:

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Fluorerade-vaxthusgaser/Fragor-och-svar/

Anvisningar inkl ansökningsblanketter finns i tre olika versioner. En för er som har rutiner enligt Svensk Kylnorm, rutiner kring Servicestationer eller för er med egna rutiner. (Rutinerna inkluderas i ansökan enligt Svensk Kylnorm och Servicestationer.)
Notera att blanketten ska skrivas ut och skickas in i original per post till Incert.

Se vår Youtube-film om AC-service i fordon

Personcertifikat kategori V

Sedan tidigare så kräver svensk lag att för att få göra ingrepp i mobila system som innehåller mindre än 3 kg fluorerade köldmedier, t ex en AC i en personbil med köldmediet HFC-134a, att minst en person har ett aktivt personcertifikat lägst kategori V på servicestället. Övriga personer kan arbeta under överseende av den certifierade personen om nödvändig kännedom och utrustning finns.

Behörighetsområdet för kategori V har definierats om från att tidigare gälla mobila system med mindre än 3 kg köldmediefyllning till att från 2017-07-01 innebära luftkonditioneringsutrustning i fordon.  Någon övre gräns beträffande köldmediefyllning finns inte f n men i förarbetena till förordningen föreslås en gräns på 20 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 14 kg R134a) och det är troligt att en gräns kommer att införas när förordningen revideras. Utfärdade dokument från INCERT kan innehålla avvikande information då vi väntar på en reviderad förordning för att korrigera informationen på baksidan av certifikat eller ansökningshandlngar. Det är förordningens gränser som gäller, inte vad som eventuellt står på utfärdade dokument.

Om köldmediefyllningen motsvarar mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 3,5 kg HFC-134a) får arbetet göras utan certifikat men under överinseende av certifierad person. Dock krävs vanligtvis ett utbildningsintyg. För andra typer av mobila system krävs numera kategori II och om köldmediefyllningen är på 3 kg eller mer så krävs högsta kategorin I.

Företagscertifikat kategori V

I den nya förordningen krävs att företaget har ett företagscertifikat för arbeten inom kategori V. Detta har tidigare gällt bara kategori I och II. Krav på företagscertifikat gäller fr o m 2017-07-01. Saknas giltigt företagscertifikat får ingen AC-service utföras innan företaget erhållit företagscertifikat. Arbeten som utförs utan certifikat kan medföra miljösanktionsavgifter, både för företaget och personen. Tillsynsmyndighet för detta är kommunernas miljökontor.

Företagscertifikat söks hos INCERT på avsedd blankett och för att erhålla certifikat krävs att det finns certifierad personal, rätt utrustning och rutiner för hantering av fluorerade köldmedier. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare eller någon som är bemyndigad då det är ett avtal mellan INCERT och företaget. Formellt krävs det ett företagscertifikat per organisationsnummer men ett företag kan välja att ha flera företagscertifikat, t ex ett per region eller filial, för att ha bättre kontroll och att inte riskera att certifikatet dras in för hela företaget om en region/filial missköter sig.

Företagscertifikatet kostar idag 5 300 kr plus moms för en femårsperiod. Efter fem år måste ett nytt certifikat sökas.

Utbildningsintyg mobil luftkonditionering i fordon

Sedan tidigare regleras tömning av fluorerade växthusgaser från fordon genom en EU-förordning EG 307/2008. Denna fortsätter att gälla vilket innebär att för själva tömningsmomentet måste personen endera vara certifierad lägst kategori V eller ha ett eget utbildningsintyg. För alla övriga moment krävs att en certifierad person finns på servicestället.

I verksamheter där endast tömning sker, t ex vid bildemontering, behöver ingen certifierad finnas på plats, däremot måste personen som utför tömningen ha eget utbildningsintyg.

 

[Publicerad 2016-12-06, senast reviderad 2018-03-28]

 

Certifierade företag kan kostnadsfritt erhålla ett eget numrerat märke som får användas i marknadsföring och på blanketter. För att få en digital fil med ditt märke och regler för hur det får användas, sänd en email till info@incert.se. Uppge företag och certifikatsnummer.

 

Frågor och svar kring företagscertifikat AC i fordonAnsökningsblankett företagscertifikat Kategori V enligt rutiner Svensk KylnormAnsökningsblankett företagscertifikat Kategori V enligt rutiner ServicestationerAnsökningsblankett företagscertifikat Kategori V med egna rutiner